Fourier analysis on groups and partial wave analysis cover image

Fourier analysis on groups and partial wave analysis

By Robert Hermann
djvu
Format
1969
Year
English
Language
W. A. Benjamin
Publisher

Summary

Fourier analysis on groups and partial wave analysis

Related books


Analysis
Global Analysis and Harmonic Analysis
Jean Pierre Bourguignon, Thomas Branson, Oussama Hijazi (Ed.)
Analysis
Exercises in Analysis: Part 2: Nonlinear Analysis
Leszek Gasinski, Nikolaos S. Papageorgiou
Analysis
Analysis
Michael Růžička
Analysis
Fourier analysis on groups and partial wave analysis
Robert Hermann
Analysis
Analysis I
Herbert Amann, Joachim Escher
Analysis
Etwas Analysis: Eine Einführung in die eindimensionale Analysis
Jürgen Pöschel (auth.)